Integrovaný systém managementu

Integrovaný systém managementu (ISM) EP Rožnov, a.s. je certifikován společností Lloyd´s Register Quality Assurance dle standardů systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 a je základním předpokladem pro poskytování kvalitních služeb a dosahování maximální spokojenosti našich zákazníků, omezení dopadu činnosti společnosti na životní prostředí a zajištění zdraví a bezpečnosti při práci jak vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců svých subdodavatelů a zákazníků.

Rozsah certifikace je uplatněn na: Projektování, inženýrská činnost, dodávky a řízení staveb, včetně technologií, pro průmysl elektrotechnický, automobilový, farmaceutický, potravinářský, optiku a jemnou mechaniku, zdravotnictví a výrobu zdravotnické techniky. Projektování, dodávky, montáž, validace a servis čistých prostorů a souvisejících komponentů.

Politika integrovaného systému managementu

EP Rožnov, a.s. chce být spolehlivým a všestranným partnerem pro zákazníka při přípravě a realizaci jeho investičních záměrů.

Společnost poskytuje komplexní služby v oblasti projekční, inženýrské a dodavatelské činnosti v nejvyšší kvalitě, které jsou předpokladem dosažení spokojenosti a podnikatelských cílů našich zákazníků.

Vedení společnosti trvale usiluje o vytváření podmínek pro stabilizovaný a motivovaný tým svých zaměstnanců.

Zároveň si je EP Rožnov, a.s. plně vědoma své zodpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí a řízení rizik v oblasti bezpečnosti práce.

Společnost má zavedený integrovaný systém managementu (QMS – EMS – BOZP) a vedení společnosti odpovídá za jeho efektivnost.

Vedení společnosti se, ve prospěch rozvoje společnosti, zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů zavazuje:

 • k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu,
 • k vytváření vhodných pracovních podmínek a podmínek pro profesní i osobní rozvoj zaměstnanců,
 • k rozvoji firemní kultury,
 • k udržování otevřené komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými stranami (tj. zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, vlastníci, orgány státní správy a příslušné instituce),
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
 • k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP, vč. projednání s pracovníky společnosti.
 • k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečištění a vzniku odpadů,
 • k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP a k plnění závazných povinností v oblasti EMS.

Vedení společnosti očekává od všech svých zaměstnanců:

 • kvalitní, profesionální a zodpovědný přístup k práci,
 • podílení se na zlepšování integrovaného systému managementu ve všech činnostech společnosti,
 • zodpovědný přístup k nebezpečím v oblasti BOZP a k ochraně životního prostředí.

Politika integrovaného systému managementu je platná a závazná pro všechny zaměstnance společnosti.


zavřít